SGIA’s Gary Jones to Teach Hazardous Waste Bootcamp